Cele mai recente documente de referinţă ale Comisiei Europene cu privire la domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (disponibile la http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/) subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească în educația şi cercetarea în Informatică.

Succesul programului Europe 2020, strategia de creştere a UE pentru decada următoare, competitivitatea şi capacitatea de inovare a industriei europene, precum şi coeziunea socială în Europa, sunt dependente de utilizarea eficientă a TIC şi de cunoştinţele, competenţele şi inventivitatea forţei de muncă şi a cetăţenilor europeni.

Pe de altă parte, s-a constatat că ţările Europei continuă să investească insuficient în educaţia şi cercetarea în TIC. Este nevoie ca, în universităţi, facultăţile de Informatică să reconsidere planurile de învăţământ şi metodele pedagogice, pentru a reflecta realităţile cu care studenţii se vor întâlni după absolvire şi pentru a-i pregăti pe tineri pentru provocările viitorului.

În acest context, proiectul “Bacău şi Lugano – Predarea Informaticii pentru o Societate  Sustainabilă” umăreşte să promoveze parteneriatul între Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România şi Università della Svizzera italiana din Lugano, Elveţia, având ca scop dezvoltarea capacităţii educaţionale şi de cercetare a partenerului român, în domeniul Informaticii. Ca o consecinţă a activităţilor din proiect, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău îşi va aduce contribuţia la soluţionarea unor probleme prioritare ale societăţii, prin pregătirea unor specialişti foarte bine pregătiţi în Informatică şi a unor soluţii ICT pentru necesităţile specifice ale judeţului Bacău. Scopul proiectului BLISS este în acord atât cu obiectivele Programului de Cooperare Elveţiano-Român cât şi cu scopurile Comisiei Europene privind modernizarea şi internaţionalizarea universităţilor.

Diferite evaluări au subliniat beneficiile pe care le pot aduce parteneriatele în termeni de dezvoltare, accesare a fondurilor europene, angajament faţă de politicile UE şi posibilităţi de dezvoltare şi implementare a strategiilor. Università della Svizzera italiana din Lugano, universitate cu un statut special între cele elveţiene datorită structurii programelor de studii şi a rezultatelor remarcabile în cercetarea ştiinţifică, va avea rolul de a susţine partenerul român în sensul atingerii obiectivelor stabilite. 

Scopul BLISS

Scopul proiectului “Bacău şi Lugano – predarea Informaticii pentru o Societate Sustainabilă” este de a promova parteneriatul dintre Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău şi Università della Svizzera italiana din Lugano, Elveţia, pentru a dezvolta capacitatea de cercetare şi a creşte atractivitatea programelor educaţionale ale partenerului român în domeniul Informaticii. Pe termen lung, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău îşi va aduce contribuţia la rezolvarea unor probleme prioritare ale societăţii, prin pregătirea unor specialişti foarte buni în informatică şi prin furnizarea unor soluţii ICT pentru necesităţile specifice ale judeţului Bacău.

Obiectivul general al proiectului

Proiectul BLISS îşi propune o dezvoltare a proceselor educaţionale şi de cercetare din Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul Informaticii. Pe termen lung, colaborarea cu Università della Svizzera italiana din Lugano va produce schimbări în sensul creşterii vizibilităţii cercetătorilor români în spaţiul european al cercetării, precum şi al unei mai bune integrări a absolvenţilor de informatică pe piaţa muncii. Colaborarea dintre cele două universităţi va adresa, în cadrul activităţilor proiectului, probleme legate de dezvoltarea durabilă, egalitate de gen şi incluziune socială.

Obiectivele BLISS

O1.Dezvoltarea procesului educaţional în UVAB, având drept urmare:

  • Abordări inovative, interdisciplinare în predarea informaticii şi experienţe de învăţare bazată pe proiecte.
  • Un curriculum actualizat pentru ciclul de licenţă.
  • Iniţierea unui program comun de master (în limba engleză), în domeniul Informaticii pentru mediu.

O2.Dezvoltarea procesului de cercetare în UVAB, cu următoarele rezultate:

  • Realizarea unor activităţi comune de cercetare ale USI şi UVAB.
  • Iniţierea unor cercetări inovative, multidisciplinare.
  • Pregătirea unei propuneri de cercetare comune, interdisciplinare şi participarea la o competiţie internaţională.

O3.Cunoaşterea reciprocă a aspectelor culturale şi economice din Elveţia şi România şi susţinerea dezvoltării durabile a societăţii prin:

  • Creşterea gradului de conştientizare a studenţilor de la UVAB şi USI asupra problemelor actuale ale societăţii şi asupra necesităţii unei abordări durabile în dezvoltarea economică.
  • Creşterea gradului de responsabilitate socială a UVAB şi încurajarea relaţiilor dintre mediul academic şi cel de afaceri.

Rezultate planificate pentru fiecare obiectiv

O1. Dezvoltarea procesului educaţional în UVAB

Capacităţi educaţionale

Curriculum îmbunătăţit în Informatică la UVAB, nivel licenţă

Un nou program de masterat în Informatică la UVAB, în limba engleză, coordonat de USI

Competenţe

Dobândirea de noi competenţe profesionale ale cadrelor didactice din UVAB, prin abordări inovative, interdisciplinare şi orientate pe proiecte

Noi abilităţi ale studenţilor relative la învăţarea bazată pe proiecte, competenţe privind munca în echipe multiculturale

Servicii

Schimburi de studenţi şi personal între USI şi UVAB

Facilităţi educaţionale pentru studenţii cu dizabilităţi

Produse

O carte despre abordări inovative în predare

O carte despre informatică şi aplicaţiile sale în cadrul economiei globale

Două lucrări de cercetare comune publicate în reviste științifice de rang înalt

O2. Dezvoltarea procesului de cercetare în UVAB

Competenţe

Competente de cercetare îmbunătățite ale personalului din UVAB

Noi competențe ale masteranzilor în cercetare

Servicii

Consiliere cu privire la procesul de cercetare pentru personalul de la UVAB

Produse

O broșură cu privire la politicile de cercetare și a modului de redactare a propunerilor de granturi

O propunere de cercetare comună, lansată într-un apel adecvat

Proiectarea şi tipărirea unei revista de cercetare / buletin al UVAB 

Patru lucrări comune de cercetare publicate în reviste științifice de rang înalt

O3.Cunoaşterea reciprocă a aspectelor culturale şi economice din Elveţia şi România şi susţinerea dezvoltării durabile a societăţii

Capacităţi

Capacități îmbunătățite în transferul de cunoștințe și a inovării în societate (personal academic şi studenţi)

Capacități îmbunătățite de auto-cunoaștere și auto-prezentare într-un interviu pentru a obține un loc de muncă după absolvire (studenţi)

Competenţe

Competențe cognitive ale personalului și studenților de la UVAB și USI cu privire la cultura și economiile (inclusiv pe piața forței de muncă) din Elveția și România

Competențe de colaborare cu companii locale și alte părți interesate

Competențe transversale de tip civic-sociale: înţelegerea codurilor de maniere specifice pentru diferite medii (comunitare și virtuale), conștientizare a non-discriminării, înțelegere a dimensiunilor multi-culturale ale Europei, ale interacțiunii dintre identitatea națională și europeană, colaborare, comunicare, valorificare a diversității interculturale

Servicii

Inițierea unui program comun de internship, pentru studenții masteranzi, cu implicarea companiilor TIC din Lugano și Bacău
Servicii de consiliere profesională îmbunătățite

Târg de job-uri la UVAB

Produse

O carte relativă la utilizarea TIC pentru dezvoltarea durabilă

O carte relativă la utilizarea TIC pentru incluziune socială

O carte privitoare la locul Elveției și României în Europa

O broșură cu privire la serviciile de consiliere profesională și oportunități de angajare în Informatică

Expoziție de artă digitală şi fotografică: "Natura, viaţa şi cultura din Elveția și România"

Patru lucrări comune de cercetare publicate în reviste științifice de rang înalt